Zveřejnění výsledků přijímacího řízení - 2018 - Aktualizace ze dne 18. 5. 2018

kategorie

Výsledky přijímacích zkoušek a doručování rozhodnutí

Seznam přijatých uchazečů

Seznam nepřijatých uchazečů

Vzor odvolání 

Rozhodnutí o nepřijetí v písemné formě je možné vyzvednout osobně v přízemí školy (naproti hlavnímu vchodu) ve středu 2. 5. mezi 14:00 a 17:00 hod. a následující den - ve čtvrtek 3. 5. v kanceláři školy od 7:00 do 15:00 hod. (Pokračování článku = Číst dál)

Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí v písemné formě je možné vyzvednout osobně v přízemí školy (naproti hlavnímu vchodu) ve středu 2. 5. mezi 14:00 a 17:00 hod. 

Dne 4. 5. 2018 budou do té doby nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí zaslána poštovní přepravou do vlastních rukou. V případě, že rozhodnutí nelze doručit, je úložní doba na poště 10 pracovních dnů, po uplynutí této doby je považováno za doručené.

Odvolací řízení
Lhůta na odvolání je 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí. Ředitel školy vyhoví odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, pouze v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči. Při tomto postupu se dodržuje pořadí uchazečů (tzv. autoremedura). Odvolání je možno podat nejdříve v den převzetí rozhodnutí o nepřijetí, nejpozději pak tři pracovní dny po převzetí rozhodnutí. Vzor odvolání naleznete pod článkem v seznamu příloh.

Zápisový lístek
Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a o nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. ZŠ vydá každému svému žákovi, který se uchází o přijetí ve střední škole, jeden zápisový lístek pro následující školní rok.