Omlouvání žáků

  1. Nemůže-li se žák účastnit vyučování z důvodu předem známého, předloží příslušnému pedagogickému pracovníkovi písemnou formou žádost o uvolnění z vyučování, přičemž:
a)   uvolnění z vyučovací hodiny je v pravomoci vyučujícího; omluvenka bude zapsána v omluvném listu s jasně uvedeným důvodem nepřítomnosti;
b)    uvolnění v rozsahu 4 vyučovacích dnů je v pravomoci třídního učitele;
c)   uvolnění v rozsahu delším než 4 dny je v pravomoci ředitele školy, v takovém případě k žádosti připojí své stanovisko i třídní učitel. Při rozhodování o uvolnění žáka bude přihlíženo k míře absence, studijním výsledkům a chování žáka. Uvolnění žáka z důvodu rodinné rekreace bude povoleno maximálně jednou za školní rok v rozsahu pěti pracovních dní.
  1. Nemůže-li se žák účastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je povinen do 3 pracovních dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Za nezletilého žáka plní tuto povinnost jeho zákonný zástupce. Takové oznámení je možné telefonicky na čísle 544 228 017 nebo emailem na adresu třídního učitele (viz kontakty).
  2. Jestliže nedojde k omluvení žákovy nepřítomnosti do 3 pracovních dnů od počátku absence, kontaktuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka příp. zletilého žáka a zjistí důvody nepřítomnosti. O absenci žáka bez omluvy delší než 5 vyučovacích dnů informuje třídní učitel neprodleně ředitele školy.
  3. Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní vyučování po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody nepřítomnosti. Jestliže do 10 dnů od doručení výzvy student do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty. Tímto dnem přestává být žákem školy.
  4. Po návratu do školy žák neprodleně, nejpozději do tří dnů, předloží třídnímu učiteli omluvný list se zdůvodněním nepřítomnosti. Toto zdůvodnění vystavuje nezletilému žákovi zákonný zástupce. Nepřítomnost žáka lze omluvit jen pro závažné důvody (nemoc, rodinné důvody apod.).
  5. Lékařská vyšetření, která nemají akutní charakter, je žák povinen (je-li to z provozního hlediska zdravotního zařízení možné) absolvovat v době mimo vyučování.
  6. Třídní učitel nebo ředitel školy může v případě častých absencí žáka rozhodnout, že k potvrzení omluvy bude vyžadovat i vyjádření lékaře nebo úřední potvrzení.
  7. Zletilí žáci postupují při omlouvání absence podobně jako v zaměstnání, tedy v případě zdravotních problémů nebo nemoci předkládají potvrzení lékaře, v případě rodinných důvodů předkládají vždy úřední potvrzení (např. z matriky, soudu, policie apod).
  8. Odejde-li žák ze školy během vyučování bez předchozí řádné omluvy u vyučujícího nebo třídního učitele, považují se hodiny jeho nepřítomnosti za neomluvené. Totéž platí pro akce pořádané školou. Povinnost omlouvat se je nutná vzhledem k odpovědnosti školy za bezpečnost žáků po dobu vyučování. Za dobu vyučování se nepovažuje přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.