Profil absolventa Gymnázia a ZUŠ, Šlapanice

Příloha k ŠVP

Máme za to, že je třeba znovu naplnit dřívější představy o absolventu gymnázia. To znamená, že naši školu by měli opouštět absolventi, kteří budou všeobecně vzdělanými osobnostmi s patřičnou morální úrovní a společenským chováním.

Gymnázium musí především své studenty výborně připravit na studium na vysokých školách. Všeobecné vzdělávání, které je realizováno až do doby plnoletosti studenta, umožňuje, aby se mladý člověk rozhodoval pro určitou specializaci až po získání náležitých představ o jednotlivých oborech. Úkolem našeho gymnázia by mělo být právě poskytnutí a zpřístupnění informací a poznatků z nejrůznějších oborů, aby se teprve na základě této nabídky mohl student správně rozhodnout pro budoucí profesi, která by mu byla nejbližší, přičemž však absolvent bude mít všeobecné vzdělání a celkový přehled.

Učební plány všeobecného gymnázia umožňují, aby ředitel na základě kapacit a zájmu studentů zařazoval ve vyšších ročnících semináře s nejrůznějším zaměřením. Škola nechce striktně diktovat, jaké semináře je třeba si vybrat, naopak sleduje zájem obory a na základě průzkumů v septimě nabízí semináře. Rovněž jsou sledovány trendy ve společnosti a v hospodářské sféře. Vzdělávací program je koncipován tak, aby absolventi školy nacházeli uplatnění v zaměstnání i v případě, že se pro vysokou školu nerozhodnou. Jsou dostatečně kvalifikovaní v oblasti informačních technologií a v jazycích (především anglický, dále německý a francouzský). Je tedy třeba, aby absolventi odcházeli do života i s potřebným odborným vzděláním. Je stále respektována vyváženost humanitních, přírodovědných a technických.

V obecnější rovině má škola za úkol vychovat kultivovaného člověka, přiměřeně sebevědomého, schopného samostatně vyhledávat informace a pracovat s nimi, na jejich základě si poté může vytvořit vlastní názor na společnost a svět.

Další kritéria a požadavky na absolventa jsou rozpracovány v ostatních dokumentech školy.

Šlapanice 1. 9. 2007